Pananamantala sa mga Migrante – Migrant exploitation | Tagalog translation

Pareho ang mga minimum na karapatang pantrabaho ng mga manggagawang migrante sa mga manggagawa ng New Zealand.

Maaari mong isumbong sa amin kung ikaw o ang kakilala mo ay pinagsasamantalahan sa lugar ng trabaho.

Ano ang pananamantala sa mga migranteng manggagawa?

Ang pananamantala sa mga migrante ay isang pag-uugali na nagdudulot, o nagpapataas sa peligrong pinsala sa ekonomiya, panlipunan, pisikal o emosyonal na kalusugan ng isang migranteng manggagawa. Kasama rito ang mga paglabag sa minimum na pamantayan sa trabaho o paglabag sa mga batas sa kalusugan at kaligtasan at pang-imigrasyon. Hindi kasama dito ang maliliit at hindi gaanong mahalagang mga paglabag na paminsan-minsan at madaling malunasan.

Form para sa pagsumbong – Pananamantala sa Migrante (external link)

Kung ikaw ay nasa agarang pisikal na panganib, tumawag sa 111 at hingin ang tulong ng Pulis.

Ang iyong mga minimum na karapatang pantrabaho

Ang mga empleyadong migrante ay may karapatan sa:

 • nakasulat na mga kasunduan sa trabaho
 • minimum na sahod, kung ikaw ay 16 taong gulang o mas matanda
 • bayad na break habang nagpapahinga at di-bayad na oras ng pagkain
 • bakasyon kapag may sakit, bakasyon kapag namatayan, bakasyon para sa bagong magulang, at bakasyon kapag nakaranas ng karahasan sa tahanan
 • mga pampublikong piyesta opisyal
 • mabayaran ng 1.5 na beses ng iyong karaniwang bayad kasama ang isa pang araw na day off, kung ikaw ay nagtrabaho sa araw ng pampublikong piyesta opisyal na karaniwang isang normal na araw ng trabaho
 • 4 na linggong bayad na taunang bakasyon
 • paghingi ng mga payslip
 • pagtanggap ng patas na trato kapag nawalan ng trabaho dahil nasisante.

Lahat ng mga karapatang ito ay para sa lahat, kahit na iligal kang namamasukan. Hindi maaaring ipagkait ang mga ito sa bawat empleyado.

Maaaring pagmultahin ang mga amo at mawalan sila ng karapatang kumuha ng mga manggagawa mula sa ibang bansa dahil sa paglabag ng iyong mga karapatan.

Iba pang mga wika

Ang iyong minimum na mga karapatang pang-empleyado sa ibang mga wika

Mga karaniwang uri ng pananamantala

Maaari kang mabiktima ng pananamantala kapag ikaw ay:

 • walang nakasulat na kasunduan sa trabaho (kontrata sa trabaho)
 • kinakailangang magbayad para makuha ang iyong trabahao
 • kinakailangang magbalik ng bahagi o lahat ng iyong sahod sa iyong amo
 • binabayaran ng napakaliit o wala man lang ibinayad sa iyong pagtrabaho
 • hindi binayaran sa lahat ng oras na nagtrabaho
 • sinabihan ng iyong amo na sabihing nagtrabaho ka ng mas kakaunting oras kaysa sa totoong oras na nagtrabaho
 • pinagtrabaho ng labis sa nararapat na oras, na walang pahinga
 • wala kang araw ng pahinga mula sa trabaho
 • hindi binayaran para sa mga pampublikong piyesta opisyal o taunang bakasyon
 • hindi puwedeng makaalis sa lugar ng trabaho dahil ang mga pintuan at bintana ay nakakandado, o
 • kailangang humingi ng pahintulot upang makakain, matulog, o magpunta sa banyo. 

Maaari ka ring maging biktima kung ang iyong amo ay:

 • sapilitang kang pinagagawa ng bagay na hindi bahagi ng iyong trabaho, kagaya ng paglinis sa kanilang tahanan
 • nagbabantang tawagan ang Immigration New Zealand para wakasan ang iyong visa sa trabaho
 • pinagtatrabaho ka ng mas maraming  oras kaysa sa pinapayagan ng iyong visa
 • nagbibigay sa iyo ng tirahan bilang bahagi ng iyong sahod / suweldo, ngunit pinapabayad ka ng higit pa sa narararapat ayon sa batas. Alamin ang iba pa tungkol sa:
  Pagtrabaho para sa tirahan [PDF 476KB]
 • nagbabanta na saktan ka o ang iyong pamilya kung hindi ka makikipagtulungan
 • itinatago ang iyong pasaporte, o
 • ginagawan ka ng hindi kanais-nais na pananamantalang sekswal.

Pagpapanatiling ligtas ang sarili

Napakahalaga na sundin mo ang patnubay sa ibaba. Tutulungan ka nitong maiwasan ang mga masasamang amo o makakatulong na ipakitang pinagsasamantalahan ka ng iyong amo.

 • Huwag magbayad upang makakuha ng trabaho. Labag ito sa batas.
 • Huwag mangutang ng pera upang makakuha ng trabaho.
 • Huwag maniwala sa hindi makatotohanang mga pangako ng ilang mga amo, tagapayo ng mga migrante o mga broker sa trabaho, lalo na kung sila ay mula sa ibang bansa o humingi sa iyo ng pera upang mabigyan ka ng trabaho.
 • Tingnan ang Immigration New Zealand website (external link)
 • Dapat mong malaman na ang pagkakaroon ng trabaho lamang ay hindi garantiya na magkaroon ng daan sa karapatang manirahan o pagkakaroon ng citizenship.
 • Huwag ibigay ang iyong pasaporte sa amo. Itago ito at iba pang mahahalagang dokumento sa isang ligtas na lugar.
 • Kung maaari, magtago ng mga kopya ng iyong pasaporte at visa na inisyu ng New Zealand sa iyong bansang pinanggalingan.
 • Ang isang amo ay dapat magbigay sa empleyado ng kopya ng kanilang indibidwal na kasunduan sa trabaho. Itago ang iyong kasunduan sa isang ligtas na lugar.
 • Magkaroon ng rekord ng lahat ng oras at araw na nagtrabaho, kasama ang:
  • halaga at mga petsa na binayaran ka, at
  • anumang halagang kinuha ng iyong amo mula sa iyong bayad.
 • Kung maaari, ipabayad ang iyong sahod sa isang personal na bank account. Pinoprotektahan nito ang iyong pera at makakatulong ito sa iyo na masubaybayan ang iyong mga nabayarang sahod.
 • Magtago ng angkop na rekord ng anumang pananamantala na iyong pinaniniwalaang naranasan sa lugar ng trabaho.

Mapapasama ba ako kung magreklamo ako?

Alam ng ibang mga amo na maaaring takot ang mga manggagawang migrante na magsumite ng reklamo, lalo na kung sila ay nagtatrabaho ng iligal o nag-aalalang maaari silang ma-deport.

Ang ilang mga amo ay ginagamit ang takot na ito upang pagsamantalahan ang mga migranteng manggagawa. Mali ito. Nais ng Pamahalaang New Zealand na pigilan ang mga amo sa pananamantala ng mga migrante. Gusto naming isumbong mo ang anumang pananamantala sa trabaho.

Huwag matakot na humingi ng tulong. Tatratuhin ka namin ng patas. Maaari kaming gumawa ng aksyon laban sa iyong amo.

Ano ang mangyayari kapag naghain ka ng reklamo

Isasaalang-alang ng Employment New Zealand ang iyong reklamo.

Kung payag kang makipag-ugnay sa amin, gusto naming makipag-ugnay sa iyo sa loob ng 3 araw ng trabaho. Kukumpirmahin namin ang impormasyon na ibinigay mo at ipapaalam namin kung paano kami makakatulong.

Ipinakilala ng MBIE ang Migrant Exploitation Protection Visa, na naniniguro na ang mga migrante ay mabilis na makakaalis sa mga mapagsamantalang sitwasyon at mananatili sa New Zealand ng naaayon sa batas. Balido ang visa hanggang 6 buwan at maaaring magamit ng mga mayroong visa sa trabaho na suportado ng amo, may nasuri ng ulat ng Employment New Zealand tungkol sa pananamantala, at nabigyan na ng Report of Exploitation Assessment Letter.

Pananamantala sa migrante – Immigration New Zealand (external link)

Sinusuri namin ang lahat ng mga reklamo at nakikipagtulungan sa Immigration New Zealand upang magpasiya kung anong aksyon ang dapat gawin laban sa amo. Maaaring mapabilang dito ang pagbigay ng edukasyon sa amo o pagsampa ng kaso laban sa kanya.

Maaari ka rin naming bigyang tulong, tulad ng pagpayo, impormasyon at koneksyon sa mga suportang serbisyong kinakailangan para sa iyong pang-araw-araw na buhay sa New Zealand, kung saan man ito angkop.

Paano maghain ng reklamo

Sinumang makakakita o maghinalang mayroong paglabag sa minimum na mga karapatan sa trabaho ay maaaring iulat ito.

Kailangan mong kumpletuhin ang aming online reporting form.

Form para sa pagsumbong – Pananamantala sa Migrante (external link)

O tawagan kami sa 0800 200 088. Ang aming call centre ay bukas Lunes hanggang Biyernes, 8.00am hanggang 5.30pm maliban sa mga pampublikong piyesta opisyal.


Kailangan mo ba ng tagapagsalin-wika?

Tawagan kami sa 0800 200 088 at bigkasin ang pangalan ng iyong wika. Ikokonekta ka naming sa isang interpreter. Mayroong mahigit sa 180 iba’t-ibang wika na nakaantabay. 


Iba pang mga nakakatulong na serbisyo

Maaari mo ring kontakin ang isa sa mga sebisyo sa ibaba upang makahingi ng tulong tungkol sa mga isyung pantrabaho. 

Ang Early Resolution Service

Ang Early Resolution Service na saklaw ng Ministry of Business, Innovation and Employment (MBIE) ay tumutulong na maaga, mabilis at impormal na resolbahin ang mga isyu sa lugar ng trabaho.

Early Resolution Service

Ang Employment Mediation Services

Ang Employment Mediation Services na saklaw ng MBIE ay isang libreng serbisyong tagapamagitan para sa sinumang empleyado o amo na mayroong relasyong pantrabaho.

Pamamagitan

Citizens Advice Bureau

Ang Citizens Advice Bureau (CAB) ay nagbibigay ng libreng payo tungkol sa pagharap sa mga reklamo at hindi pagkakaunawaan.

Citizens Advice Bureau  (external link)

Community Law

Kung kailangan mo ng libreng ligal na payo, maaari mong kontakin ang Community Law.

Community Law (external link)

Mga Unyon

Ang mga unyon ay maaaring makatulong sa mga isyung pananamantala at makakatulong na siguruhing tinatrato ka ng patas. Maaari rin silang makipagnegosasyon sa iyong amo sa ngalan mo.

New Zealand Council of Trade Unions (external link)

Public Service Association (external link)

Ang Crimestoppers

Ang Crimestoppers ay isang independiyenteng  kawanggawa na tumutulong sa mga taga-New Zealand na labanan ang krimen, kasama na ang pananamantala sa mga migrante.

Isumbong ang paglabag sa imigrasyon – Crimestoppers (external link)

Kung mayroong anumang pagkakaiba sa pagitan ng pagsasalin at ng orihinal sa wikang Ingles, mangyaring sumangguni sa orihinal sa wikang Ingles.

How helpful was this information?

Page last revised: 16 December 2021

Still haven't found what you're looking for?

Top